Latest paintings

Gallery Duetto, Helsinki 2023

.

ABOUT THE EXHIBITION TITLED ‘NEW CURLS’ 2023

In my previous paintings, I have extensively addressed the human need for decoration, which throughout history is reflected in art, architecture, ornaments and dressing. I have approached the topic by combining elements of Baroque and Renaissance architecture and ornamentation with the context of contemporary art.

I’m interested in what forms the need for adornment has taken over time, and why? Why is curly considered beautiful? Why no straight line?

Since then, my paintings have diverged from these architectural references. In the new paintings, I work with an expression related to purely modern painting. Instead of ornaments, I use a free ‘curl’.

The spiral shape used in ornaments is often based on a golden cut – the same Fibonacci sequence as in the cross-section of a conch or the order of the flower petals. Does the charm of these forms lie precisely in that mathematical precision? Or is the same delicious intensity achievable in a freer design language?

The study of colours is now of greater importance in my work than before. In addition to the new curls, the exhibition includes new color bar paintings.

.

UUDET KIHARAT -NÄYTTELYSTÄ 2023

Olen aiemmassa maalaustuotannossani laajasti käsitellyt ihmiselle ominaista koristamisen ja koristautumisen tarvetta, joka kautta historian näkyy taiteessa, rakentamisessa, ornamentiikassa ja pukeutumisessa. Olen lähestynyt aihetta yhdistämällä barokin ja renessanssin arkkitehtuurin ja ornamentiikan elementtejä nykytaiteen kontekstiin.
Minua kiinnostaa millaisia muotoja koristautumisen tarve on aikojen kuluessa saanut, ja miksi?
Miksi kiharaa pidetään kauniina? Miksi ei suoraa viiv
aa?

Sittemmin maalaukseni ovat erkaantuneet näistä arkkitehtonisista viitteistä.
Uusissa maalauksissa työskentelen puhtaasti moderniin maalaamiseen liittyvällä ilmaisulla.
Ornamenttien sijaan käytän vapaampaa ‘kiharaa’.

Ornamentiikassa käytetty spiraalimuoto perustuu usein kultaiseen leikkaukseen ja samaan Fibonaccin lukujonoon kuin kotilon poikkileikkaus tai kukan terälehtien järjestys.
Piileekö näiden muotojen viehätys juuri tuossa matemaattisessa täsmällisyydessä?
Vai onko sama herkullinen intensiteetti saavutettavissa vapaammalla muotokielellä?

– Värien tutkimisella on työssäni nyt aiempaa suurempi merkitys. Uusien kiharoiden rinnalla näyttelyssä on mukana väririnnastuksia käsitteleviä väripalkkimaalauksia.